محصولات
Keystone
FTP
Telephone
UTP90°
در مدل های Cat5e و Cat6

قابلیت نصب در Faceplate و Patch Panel های موجود
180°
در مدل های Cat5e و Cat6

قابلیت نصب در Faceplate و Patch Panel های موجود
Tooless
در مدل های Cat5e و Cat6

قابلیت نصب در Faceplate و Patch Panel های موجود
90°
کیستون فلزی در مدل های Cat5e و Cat6

قابلیت نصب در Faceplate و Patch Panel های موجود
180°
کیستون فلزی در مدل های Cat5e و Cat6

قابلیت نصب در Faceplate و Patch Panel های موجود
Telephone

قابلیت نصب در Faceplate و Patch Panel های موجود
Spiral
در مدل Cat5e

قابلیت نصب در Faceplate های موجود
Spiral
در مدل Cat6

قابلیت نصب در Faceplate های موجود