خدمات : شبکه : طراحی، نصب و راه اندازی شبکه
خدمات : پشتیبانی : سیستم های کامپیوتری
خدمات : پشتیبانی : سرور و شبکه های کامپیوتری
خدمات : شبکه : ارائه تجهیزات